Số 29/2022

 1. Cổ mẫu nước trong một số truyện ngắn về chiến tranh biên giới Tây Nam

  Phạm Khánh Duy

 2. Bản sắc văn hóa Tây Nguyên trong truyện ngắn Niê Thanh Mai

  Trần Lê Thuỳ Linh

 3. Di Li và những đóng góp cho du kí Việt Nam đương đại

  Nguyễn Thị Tố Tâm

 4. Quản lý khủng hoảng của hội đồng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam hiện nay

  Đinh Thị Mỹ Hạnh 

 5. Tác động của các yếu tố kinh tế xã hội đến biến đổi khí hậu

  Nguyễn Thành Huân 

 6. Hệ thống tuần hoàn (RAS) – xu hướng nuôi trồng thủy sản bền vững

  Trần Thị Thanh Nga, Võ Thị Thu Em

 7. Hệ thống giao thông đường bộ trong sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ (1900 - 1945)

  Nguyễn Thị Nga

 8. Khảo sát hiệu quả của việc dạy-học trực tuyến Trường Đại học Phú Yên

Phan Thị Thanh Thủy, Trần Xuân Hiệp

      9. Khảo sát ý kiến giáo viên THCS về ngành sư phạm khoa học tự nhiên

Trần Xuân Hồi, Văn Thị Phương Như, Phan Quỳnh Trâm, Ngô Minh Trà,

Trần Diệp Tuấn

     10. Vấn đề gia đình trong tư tưởng của Ph.Ăngghen và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới

          Nguyễn Thị Trang

     11. Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc phát huy quyền dân chủ của cán bộ Đảng viên hiện nay

Võ Hồng Ân 

     12. Thực trạng cơ cấu và động cơ tập luyện môn Aerobic của phụ nữ lứa tuổi 40 đến 55 tại tỉnh Phú Yên

Nguyễn Quốc Trầm, Trần Đắc Ân, Nguyễn Ngọc Sách

 

 

Tạp chí  Khoa học Trường Đại học Phú Yên là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Phú Yên đã được Bộ Thông tin và Truyền thông  cấp giấy phép và được Bộ Khoa học-Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (số 0866-7780).        

Tạp chí Khoa học nằm trong hệ thống báo chí thuộc sự quản lý về hoạt động báo chí của Sở Thông tin Truyền thông Phú Yên. Tổng số CB-VC của phòng là  06 người; trong đó 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 01 cử nhân.

 

Top